Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 13 octombrie 2023 , 15:03
CONCURS POSTURI VACANTE

ANUNȚ

CONCURS POSTURI VACANTE

 

LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, SNAGOV, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de îngrijitor, în conformitate cu Legea 53/2003- Codul muncii, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 

Tipul postului : ÎNGRIJITOR

Număr de posturi : 1

Categoria de personal : PERSONAL NEDIDACTIC

Statutul postului/viabilitatea : POST VACANT/ PERIOADA NEDETERMINATĂ NORMĂ ÎNTREAGĂ

 

Angajator: Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conf. art. 15, lit. (a-g) al Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28 octombrie 2022.

Condiții generale de ocupare a postului:

a)      Are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b)       Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)       Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)     Are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)      Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f)       Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra umanităţii, contra  autorităţii, infracţiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidate la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g)      Nu exercită o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesiasau meseria.

 

CONDIŢIILE SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ŞI A OCUPĂRII FUNCŢIEI CONTRACTUALE SUNT:

 • Studii medii sau generale;
 • Abilități pentru munca în echipă;
 • Abilitatea de a lucra sistematic, cu precizie;
 • Disponibilitate pentru muncă în două schimburi.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul de îngrijitor va consta în:

 1. Probă scrisă
 2. Interviu

Punctajul minim obținut la fiecare probă este de 50 puncte.

 

COMPONENȚA DOSARULUI DE CONCURS:

1.      Formular de înscriere la concurs adresat conducătorului instituţiei publice organizatoare;

2.      Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, aflate în termen de valabilitate;

3.      Copia certificatului de căsătorie;

4.      Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

5.      Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

6.      Certificat de cazierul judiciar sau extrasul de pe cazierul judiciar;

7.      Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1, alin 2 din Legea 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanle care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și și pentru completarea Legii nr. 76/ 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriți pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, personae în vârstă, personae cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile;

8.      Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie. Adeverința va conține, în clar, numele, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standatd stabilit de Ministerul Sănătății (cu mențiunea „apt pentru postul de îngrijitor”).

9.      Curriculum vitae.

10.  Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul școlii, în intervalul orar 9.00 – 15.00 până cel târziu în data de 10.03.2023 și vor conține:

Dosarul să conțină opis, fiecare filă să fie numerotată.

Prezentul anunț poate fi consultat și pe site-ul unității școlare la adresa https://www.lmksnagov.ro

Relațiile suplimentare se obțin de la secretariatul unității sau la telefon 021.33521997

Fişa postului poate fi consultată la avizier.

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:

 

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov și verificarea documentelor din dosar - 16.10- 27.10.2023 Interval orar : 9.00-15.00
Notă: Vă rugăm să respectaţi programul de depunere a dosarelor.

 

Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului - 27.10.2023

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor - 27.10.2023, ora 09.00

Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor - 30.10.2023, Orele 10,00-12,00

Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor - 30.10.2023, ora 15,00

Susținerea probei scrise - 01.11.2023, orele 9.00-10.00

Afișarea rezultatelor probei scrise - 01.11.2023, ora 12.00

Depunerea contestațiilor în urma probei scrise - 01.11.2023, Orele 12.00-13.00

Afișarea rezultatelor după contestația probei scrise - 01.11.2023, ora 13.30

Susținerea interviului - 01.11.2023,  ora 14.00

Afișarea rezultatelor după proba de interviu - 01.11.2023, Orele 16.00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice și interviului - 02.11.2023, Orele 11.00-12.00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor - 02.11.2023, ora 13.00

Afişarea rezultatului final al concursului - 02.11.2023 ora 15.00

 

TEMATICA

Tematica pentru  concursul de ocupare a postului de îngrijitor:

 1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
 2. Noţiuni fundamentale de igienă.
 3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

 

BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ POSTULUI DE ÎNGRIJITOR

 • OMENCS nr. 5079/2016Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – cap.III personalul nedidactic
 • Norme de igienă pentru spațiile în care se desfășoară servicii de curățenie
 • Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
 • Cap.IV obligațiile lucrătorilor
 • Cap.V supravegherea sănătății
 • Cap.VI comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor
 • Cap.VII grupuri sensibile la riscuri

 

 

Președinte Comisia de concurs,

Director, prof. Georgeta Manolache

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 29 septembrie 2023 , 15:50
Organizare concurs/testare cadre didactice cu studii în specilalitatea postului/fără studii corespunzătoare postului

                  ANUNT

                  Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Snagov, Județul Ilfov, str. Bujorului nr.14, telefon 0213521997, anunță organizarea concursului /testării cadrelor didactice cu studii în specilalitatea postului/fără studii corespunzătoare postului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/cadre:

1.      TIC                                                                         22.18 ore/săptămână

2.      Chimie                                                                    5,88 ore/săptămână

3.      Lb. Franceză                                                        20,38 ore/săptămână

4.      Ed. Fizică                                                              18,59 ore/săptămână

5.      Ed. Muzicală                                                        11     ore/săptămână

6.      Psihologie                                                              6,5 ore/săptămână

7.      Limba și Literatura Română                              15 ore/ saptamana

8.      Limba Latină                                                        11    ore/săptămână

                         Concursul/testarea se va desfășura conform următorului grafic:

1.  Inregistrarea cererilor la secretariat                                                          2.10.2023  ora 10,00-14,00

2.  Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs     2.10.203, ora 16,00

3.  Proba practică/inspecție la clasă                                                                            3.10.2023

4.  Proba scrisă/ interviu                                                                                                6.10.2023

5. Afișarea rezultate                                                                                                      9.10.2023

6. Depunere contestații                                                                                               10.10.2023

7. Afișare rezultate finale                                                                                             11.10.2023

              La concursul /testarea pentru ocuparea posturilor didactice/cadrelor care se vacantează în unitățile de învățământ  preuniversitar de stat se pot înscrie ,persoane care au absolvit studii superioare în disciplina postului și personae cu studii  în  altă disciplină, sau absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat.

              Proba scrisă  și interviul se susțin în specialitatea postului, conform centralizatorului, după programele valabile.

               Nu pot participa la concurs/testare persoanele sancționate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici cele care nu prezintă un document medical care atestă faptul că nu prezintă incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică.

              Dosarul de înscriere la concurs/testare, va cuprinde:

-          Copie după actele de studii (diploma și foaie matricolă);

-          Copie după certificatul de naștere și căsătorie;

-          Copie C.I. sau B.I.;

-          Copie după carnetul de muncă sau extras REVISAL;

-          Avizul medical că sunt apți pentru a preda în învățământ;

-          Declarație pe propria răspundere că nu au desfășurat și nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice.

             Concursul/testarea se va desfășura conform metodologiei de ocupare   a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEM nr. 4959/2.09.2013, cu modoficările și completările ulterioare.

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : miercuri , 23 august 2023 , 14:18
Contestații Bacalaureat 2023 - sesiunea august-septembrie

Depunerea contestațiilor pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie:

Vineri, 25.08.2023, interval orar: 12.00-18.00, la centrele de examen/subcomisiile unde au susținut proba scrisă

- Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Branesti, Ilfov ,  Bd. I.C. Brătianu, nr. 1B, contact aici  

 

91 articole
Recomandate
sâmbătă , 22 iunie 2024 , 22:00
duminică , 31 octombrie 2021 , 20:14
luni , 13 septembrie 2021 , 08:38
duminică , 5 septembrie 2021 , 20:51
marţi , 29 iunie 2021 , 17:32
vineri , 18 iunie 2021 , 15:33
marţi , 23 martie 2021 , 16:29
sâmbătă , 11 iulie 2020 , 10:41
joi , 12 martie 2020 , 14:37
joi , 20 februarie 2020 , 14:00