Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : miercuri , 29 iunie 2022 , 10:55
ANUNȚ - Vizualizarea lucrărilor proprii de către candidații la Bacalaureat 2022 - Sesiune iunie-iulie

Având în vedere prevederile Procedurii M.E. 28958/31.05.2022 privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de bacalaureat 2022,  unităților de învățământ care au fost centre de examen afișati la avizier perioada, intervalul orar zilnic în care se pot depune/ transmite prin mijloace electronice, cereri pentru vizualizarea lucrărilor, precum și locul unde pot fi vizualizate lucrările scrise.

Lucrările vor fi vizualizate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București, în perioada 12-13 iulie 2022, în intervalul orar 11h-13h

    

DIRECTOR,

PROF. IONESCU EMILIA ALINA

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : marţi , 28 iunie 2022 , 09:57
ANUNŢ CONCURS 1 POST ADMINISTRATOR PATRIMONIU

ANUNŢ

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu, Snagov, judetul Ilfov anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, vacant pe perioada nedeterminata, cu studii prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/ subinginer, economist, în data de 24.07.2022, ora 09.00.

Data  limită,  până  la care se poate depune dosarul de înscriere la concurs,  este de 11.07.2022, ora 16.00

Dosarele pentru înscriere se depun la secretariatul unităţii şcolare din strada Bujorului Nr.14, Snagov Jud. Ilfov.

Relaţii suplimentare se obţin la  tel. 021 3521997

Pentru a ocupa un post contractual  vacant pe perioada nedeterminată, candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011.

A. Condiţii generale:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii (absolvirea unei instituții de învățământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învățământului postliceal cu specialitatea tehnician în activități de secretariat)
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • Abilităţi foarte bune de operare pe calculator;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare  (ex. în domeniul SSM, PSI);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;
 • Constituie un avantaj experienţa în funcţia de administrator.
 • Constituie un avantaj permis de conducere categoria B

Atribuţii principale ale postului:

 • Atributii conform fisei postului si Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului
 • Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare

Concursul constă în:

 • probă scrisă - 2 h
 • probă practică (abilitati de operare pe calculator) - 1 h
 • interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

1.      cerere de înscriere la concurs;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz;

3.      copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;

4.      copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate;

5.      cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia de administrator de patrimoniu;

6.      adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.      curriculum vitae.

TEMATICA:

1.      Organizarea si functionarea unitatilor de invatamant, personalul unitatilor de invatamant, raspunderea disciplinara

2.      Structura, organizarea si responsabilitatile personalului didactic auxiliar si nedidactic – organizare si responsabilitati

3.      Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii

4.      Atributiile principale ale gestionarului, conditii privind angajarea gestionarilor, raspunderea penala si civila a gestionarului

5.      Norme generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile

6.      Norme specifice de utilizare a documentelor financiar contabile

7.      Elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina documentele financiar contabile

8.      Modul de realizare a achizitiilor publice, a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica

9.      Obligatiile angajatorilor, obligatiile lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca

10.  Evenimente (comunicare, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor privind sanatatea si securitatea in munca)

11.  Comitetul de Sanatate si securitate in munca (conform Codului Muncii)

12.  Raspunderea patrimoniala (conform Codlui Muncii)

13.  Dispozitii generale si obligatii privind apararea impotriva incendiilor

14.  Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

15.  Competente digitate (utilizare WORD, Excel, salvare documente, corespondenta electronica)

 

BIBLIOGRAFIE:

1.    Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011, cu completarile si modificarile ulterioare

2.    OMEN nr. 5447/ 2020 privind aprobarea regulamentului de oraganizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare

3.    Legea nr. 53/ 2003. Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

4.    LEGEA nr. 98/2016 Legea privind achivitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.    HG nr. 276/ 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

6.    LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

7.    LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

8.    OMFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

9.    Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare

10.     LEGEA nr. 333/ 08.07.2003 -  Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanei

11.     HG nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din Legea nr. 98/ 2016

12.     HG nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006

13.     OMFP nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare

14.     Ordinul nr. 600/ 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs /  Data / perioada /Observaţii

Publicarea anunţului : 28.06.2022  -  Afisare la avizierul scolii, Monitorul Oficial

Depunerea dosarelor de înscriere : 29.06-11.07.2022, pana la ora 16.00 - La secretariatul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Verificarea şi validarea dosarelor : 13.07.2022, pana la ora 10.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor si afisarea rezultatelor finale : 13.07.2022, pana la 16.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Proba scrisă : 24.07.2022, ora 09.00 – 11.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Evaluarea lucrărilor : 24.07.2022, ora 11.00 – 12.00  - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea rezultatelor : 24.07.2022, ora 12.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Depunerea contestaţiilor : 24.07.2022, ora 12.00-13.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea soluţionării contestaţiilor : 24.07.2022, ora 14.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Proba practica : 24.07.2022, ora 14.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Evaluare : 24.07.2022, ora 14.00-15.00La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu 

Afişarea rezultatelor : 24.07.2022, ora 15.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu 

Depunerea contestaţiilor : 24.07.2022, ora 15.00-16.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afişarea soluţionării contestaţiilor : 24.07.2022 ora 16.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Interviul : 24.07.2022, ora 16.30-17.30 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu  

Afisare rezultate finale : 24.07.2022, ora 18.00 - La sediul Liceului Teoretic Mihail Kogalniceanu 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, tel. 021 3521997

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 17 iunie 2022 , 13:35
Rezultate competente Proba C - Limba engleza - BAC 2022 - iunie-iulie

Rezultatele candidatilor  la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

91 articole
Recomandate
sâmbătă , 22 iunie 2024 , 22:00
duminică , 31 octombrie 2021 , 20:14
luni , 13 septembrie 2021 , 08:38
duminică , 5 septembrie 2021 , 20:51
marţi , 29 iunie 2021 , 17:32
vineri , 18 iunie 2021 , 15:33
marţi , 23 martie 2021 , 16:29
sâmbătă , 11 iulie 2020 , 10:41
joi , 12 martie 2020 , 14:37
joi , 20 februarie 2020 , 14:00